အလုပ်အကိုင်များ

GBS တွင် လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များကို Microsoft Word ဖြင့် ရေးသား၍ သို့ အီးမေး ပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

gbsygn.hr@gmail.com

လျောက်ထားသူများအနက်မှ ရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။

Senior Accountant (For Microfinance)

Yangon, Myanmar
Position Requirements
  • B.Com (or) LCCI (III)
  • Computer Skills (Microsoft Office, Excel, Words) Required
  • Must be able to travel in the region
  • Minimum 3 years experiences in accounting field
Job Description
  • Day to day account operations
  • Daily transaction (Receivable, Payable, income and expenditure, Journal)
  • Financial report (monthly, quarterly, yearly)