ADVANCE

မရိမ်းဂီယာဘောက်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (06 2.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (06 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (06 3:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (16A 2.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (16A 2:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (16A 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (16A 3:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (16A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (D300A 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300A 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (D300A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (D300A 5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300A 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (D300A 7:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300A 7:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HC138 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HC138 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HC200 1.48:1/1.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HC200 1.48:1/1.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၇၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCQ401 1:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCQ401 1:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၀၃၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT400A/1 12.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT400A/1 12:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A/1 12:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT400A 7.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A 7.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT400A/1 9.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT400A/1 9:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT600A 9.35:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT600A 9.35:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂၆၀)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT600A 9:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT600A 9:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂၆၀)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 2.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -MA125A 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 2:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -MA125A 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -MA125A 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 3:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -MA125A 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -MA125A 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -MA125A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A 5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125A 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 2:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 3:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 5.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 5.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A 5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 2.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 2:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 3:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 5.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 5.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170 6:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 6:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB 270A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB 270A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၅၀၀)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 5.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 5.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 6.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 6.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 6:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 6:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 7.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 7.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 7:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 7:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 8:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 8:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 9.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 9.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300 9:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 9:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 2.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 2:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 3.5:1)

 • Brand - Advance

 • Model - 135A 3.5:1

 • H.P - 272

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 3:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 5.5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 5.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 5:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A 6:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 6:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်