FADA

မရိမ်းဂီယာဘောက်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (D300 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (D300 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -D300 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (D300 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (D300 6:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300 6:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD06 2.5 :1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD06 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD06 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A 2:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -135A 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A 6:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A 6:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၂၇၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD142 2:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ( ၁၀၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD142 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ( ၁၀၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD142 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ( ၁၀၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD142 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ( ၁၀၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD16 2.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16 2.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD16 2:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • ော်ဒယ် - 16 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD16 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD16 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD170 2:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD170 3.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD170 3.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

Marine Gear & Imp

FADA Brand Marine Gear (FD170 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD170 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD170 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD170 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD170 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD170 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD170 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD170 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD170 6:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD170 6:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၃၂)

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD300 2:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD300 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD300 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD300 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD300 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD300 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD300 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD300 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT400/1 12:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT400/1 12:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT400/9.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT400 9.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၉၄၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT600A 12.62 :1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT600A 12.62 :1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​(၁၂၆၀)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT600A/1 14.30 :1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT600A/1 14.30 :1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​(၁၂၆၀)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT600A 9.35 :1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် -JT600A 9.35 :1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​(၁၂၆၀)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (MA125 2:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125 2:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (MA125 3:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125 3:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (MA125 4.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125 4.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (MA125 4:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (MA125 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၂)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (T300 5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (T300 8.5 :1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300 8.5 :1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၇၅၉)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (T300/1 9.5:1)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300/1 9.5:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၆၁၁)ကောင်