GBS

ဒိုင်နမို

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : SD-10KW (120MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - SD 10 KW

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၀ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : SD-7.5KW (175MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - SD 7.5 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၇.၅ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-10KW (120MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 10 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၀ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-15KW (160MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 15 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၅ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-20KW (180MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 20 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၂၀ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-3KW (130MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 3 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၃ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-5KW (140MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 5 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၅ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-7.5KW (175MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 7.5 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၇.၅ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-10KW (120MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 10 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၀ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-15KW (160MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 15 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၅ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-20KW (180MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 20 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၂၀ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-30KW (165MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 30 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၃၀ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-40KW (205MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 40 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၄၀ ကီလီုဝပ်

ဒိုင်နမို

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-50KW (260MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 50 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၅၀ ကီလီုဝပ်

နှမ်းရိတ်စက်

ရိတ်စက်များ

GBS Brand Reaper Binder : 4K-50

 • အမျိုးအစား - နှမ်းရိတ်ထုံးစက်

 • မော်ဒယ် - 4K-50

 • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - KM178FS

Anti Skid Iron Wheel

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Anti Skid Iron Wheel : GBS-001 - DF (16 Sheet)

 • အမျိုးအစား - ၁၆ လက်မရေယက်ဘီး

 • မော်ဒယ် - ၁၆ လက်မ

 • ထူးခြားချက် - အနက်ရောင်။

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Anti Skid Iron Wheel : GBS-002 - DF (18 Sheet)

 • အမျိုးအစား - ၁၈ လက်ရေယက်ဘီး

 • မော်ဒယ် - ၁၈ လက်မ

 • ထူးခြားချက် - အနက်ရောင်။

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Anti Skid Iron Wheel : GBS-009 - DF (27") SF

 • အမျိုးအစား - စီဖန်းရေယက် (၂၇)လက်မ။

 • မော်ဒယ် - ၂၇လက်မ

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Anti Skid Iron Wheel : GBS-010 - DF (25") SF

 • အမျိုးအစား - စီဖန်းရေယက် (၂၅) လက်မ။

 • မော်ဒယ် - ၂၅လက်မ