Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2)

Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2)

ENG-DE-CC-S1100A2

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -S-1100A2 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - (တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင် )
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - (2000) RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊နော်ဇယ်အတို၊ ရှေ့မီး

စုံစမ်းရန်