Changchai Brand Marine Diesel Engine (4G-33TC)

Changchai Brand Marine Diesel Engine (4G-33TC)

  • ချန်ချိုင်း အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ (၈၈)ကောင် (လေးလုံးထိုး) မရိန်းဂီယာနှင့်တွဲသုံးရန်။

စုံစမ်းရန်