လယ်ထွန်စက်များ

တစ်ဘီးထွန်စက်

CHAONIU

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (1ZS-23-110)

 • အမျိုးအစား - Chao Niu အမှတ်တဆိပ် တစ်ဘီးထွန်

 • မော်ဒယ် - 1ZS-23-110

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp/8Hp

နှစ်ဘီးထွန်စက်

CHANGCHAI

Changchai Brand Two Wheel Tractor (DF20MED) (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - C/C-20MED (ပေါင်ရှပ်ကြီး)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

CHANGCHAI

Changchai Brand Two Wheel Tractor (DF20MED) (Tube Type)

 • အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - C/C-20MED ( Tube Type)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

CHANGCHAI

Changchai Brand Two Wheel Tractor (DF20MED) (Without Final Drive Housing)

 • အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - C/C-20MED ( ဂျိုးရင်အုံ)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (ပေါင်ရှပ်ကြီး)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED (Tube Type)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (Tube Type)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED (Without Final Drive Housing)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (ဂျိုးရင်အုံ)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (ပေါင်ရှပ်သေး)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

YUNFENG

Yunfeng Brand Two Wheel Tractor (DF18ED)

 • အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် -DF-18ED

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

လေးဘီးထွန်စက်

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : B2440S

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၆၅၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၄၀၇ x ၁၁၀၅

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀ / ၉၈၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : B2740S

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၆၆၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၄၀၇ x ၁၀၁၅

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀ / ၇၅၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L4018

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၁၂၇၅ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၉၂၀ x ၁၄၂၂

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀ / ၇၅၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L5018

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၁၄၉၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၂၀၀ x ၁၄၉၅

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀ / ၇၅၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M108S

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၃၄၆၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၄၁၂၀ x ၂၂၂၀

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M6040

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၄၂၀ x ၁၈၆၅

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M7040

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၂၀၉၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၄၄၅ x ၁၈၆၀

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M8540

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၂၇၁၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၇၆၀ x ၂၀၁၀

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀

Kubota

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M9540

 • အေလးခ်ိန္ (ဒိုဇာ၊ဝိတ္မပါ) - ၂၇၁၀ ကီလိုဂရမ္

 • အလ်ား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၇၆၀ x ၂၀၁၀

 • PTO တစ္မိနစ္ လည္ႏွဳန္း - ၅၄၀

သမန်းလှေ

CHAONIU

Chao Niu Brand Cultivating Roller Boat (1BG-0.9)

 • အမျိုးအစား - Chao Niu Brand Cultivating Roller Boat

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp/8Hp