တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် မမျှော်လင့်ထားသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ ငွေကြေးအထောက်အပံ့အား အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အာမခံထားနိုင်ခွင့်ရှိသူများ

တောင်သူလယ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းအတူလုပ်ကိုင်သူများနှင့် အခြားသူများ ထားနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း

အာမခံကြေးပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၁) နှစ်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဆက်လက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံအကာအကွယ်

တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ ထားရှိခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အာမခံအကာအကွယ်များမှာ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • (က) အာမခံထားသူသေဆုံးလျှင် အာမခံငွေအတိုင်း ရရှိမည့်ငွေပမာဏကို တစ်လုံးတည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူမှ ရခွင့်ရရှိခြင်း။
 • (ခ) ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေအတိုင်း ရရှိမည့်ငွေပမာဏကို တစ်လုံးတည်းရခွင့်ရရှိခြင်း။
 • (ဂ) အာမခံထားသူ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိလျှင် ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းထားအတိုင်းရခွင့်ရှိခြင်း။ 
 • (ဃ) မတော်တဆထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသောဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွင် တက်ရောက်ကုသရပါက အာမခံထားငွေ ကျပ် (၁) သိန်းအတွက် (၁) ရက်လျှင် ကျပ် ၂၀၀၀ နှုန်းဖြင့် အာမခံသက်တမ်းအတွင်း တစ်ကြိမ်လျှင် အများဆုံး (၅) ရက်နှင့် (၃) ကြိမ်အထိ တက်ရောက်ကုသစရိတ်ခံစားခွင့်ရှိခြင်း။

အာမခံထားသူ၊ အသက်ကန့်သတ်ချက်

 • အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်အထိ
 • အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်အထိရှိသူများအတွက် မိဘ / အုပ်ထိန်းသူက ထားရှိပေးရန်

အာမခံငွေ

အာမခံငွေအနည်းဆုံး ကျပ် (၁) သိန်းမှ စတင်ထားရှိနိုင်ပြီး အများဆုံး ကျပ် (၅၀) သိန်းအထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း

ပရီမီယံနှုန်းမှာ အာမခံငွေ၏ ၁ % ဖြစ်ပါသည်။ ကျသင့်ပရီမီယံတစ်လုံးတည်း ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံထားရှိခြင်း

 • (၁) တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် မျက်မြင်အားဖြင့် ကျန်းမာသူဖြစ်ရမည်။
 • (၂) သတ်မှတ်ထားသော အဆိုလွှာကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီး အဆိုပြုရပါမည်။
 • (၃) အသက်အထောက်အထားအတွက် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူတောင်းခံခြင်း။
 • (၄) တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံထားရှိခြင်းကို လက်ခံလျှင် လက်ခံကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြား ပေးပို့ပါမည်။
 • (၅) အာမခံထားရှိခြင်းကို ငြင်းပယ်လျှင် အာမခံထားသူနှင့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်သို့ အကြောင်းပြန်ကြားပါမည်။
 • (၆) ပရီမီယံ / အာမခံကြေးလက်ခံပြီးသည်နှင့် အာမခံလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းခြင်း

တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ ထားရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) တစ်ဦးထက်ပို၍ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအလိုက် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ အာမခံထားသူသည် အာမခံလက်မှတ်တွင် ဖော်ပြပေးထားသော အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူကို ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံခြင်း

 • (၁) တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ရန် အာမခံထားသူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် မိဘ / အုပ်ထိန်းသူ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းခံရမှ လျော်ကြေးတောင်းခံလွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြရပါမည်။

   (က) အသက်ဆုံးရှုံးလျှင်

   • (၁) အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
   • (၂) အာမခံလက်မှတ်မူရင်း
   • (၃) သေစာရင်းမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) သေဆုံးကြောင်းအထောက်အထားမိတ္တူ
   • (၄) အကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
   • (၅) ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်

   (ခ) ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းလျှင်/ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလျှင်

   • (၁) အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာ
   • (၂) အာမခံလက်မှတ်မူရင်း
   • (၃) ကုသသည့်ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်
   • (၄) ကျေးရွာ / ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူမှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

   (ဂ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသလျှင်

   • (၁) အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံလွှာ
   • (၂) အာမခံလက်မှတ်မူရင်း
   • (၃) ကုသသည့် ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်
   • (၄) ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုအတွက် ဆရာဝန်၏ အတည်ပြုချက်ပါသောဆေးကုသသည့် မှတ်တမ်းမိတ္တူ
 • (၂) အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံရာတွင် ဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်းတောင်းခံရန်ဖြစ်သည်။
 • (၃) အာမခံထားသူပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် အလောင်းရှာမတွေ့ခြင်းတို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို အများဆုံး (၂) နှစ် (သို့မဟုတ်) သင့်တော်သည့်ကာလအတွင်း မျက်မြင်များအားဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ကြောင်းကို ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်ရရှိလျှင် ထုတ်ပေးပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးခြင်း

 • (၁) အာမခံထားသူ သေဆုံးလျှင် အာမခံထားငွေကို အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းထားသူသို့သာ ထုတ်ပေးပါမည်။
 • (၂) အာမခံထားသူသည် ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းလျှင် အာမခံထားသူသို့သာ ထုတ်ပေးပါမည်
 • (၃) အာမခံထားသူသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလျှင် ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်ပေါ်အခြေခံ၍ (တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံထားရှိသူများ သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတို့အတွက် ပေးလျော်မည့်အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းထားဇယား) သတ်မှတ်ချက်ပါအတိုင်း ရသင့်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို တစ်လုံးတည်း ထုတ်ပေးပါမည်။
 • (၄) အာမခံထားသူသည် အာမခံထားသည့်ကာလအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အများဆုံး (၃) ကြိမ်ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အကျိုူးခံစားခွင့်ပြုငွေ စုစုပေါင်းသည် အာမခံထားငွေထက် မကျော်လွန်စေရပါ။
 • (၅) အာမခံထားသည့်ကာလအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအကျိုးခံစားခွင့်များရရှိပြီးဖြစ်စေကာမူ သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် / ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်မှု အကျိုးခံစားခွင့်ကိုပါ ထပ်မံခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် သေဆုံးမှု / ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်မှုတို့သည် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ သီးခြားဖြစ်ပွားခြင်းသာဖြစ်ရပါမည်။
 • (၆) တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ လက်မှတ်ကို အာမခံထားငွေ ကျပ် (၅၀) သိန်းထက် ပိုမိုဝယ်ယူစေကာမူ ပိုမိုဝယ်ယူခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရရှိခံစားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အကျိုးခံစားခွင့်ပေးရန် အကျုံးမဝင်သော အချက်များ

အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရခြင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

 • (၁)မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း။
 • (၂)အာမခံထားသူကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်ခြင်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း။
 • (၃)အာမခံထားသူကိုယ်တိုင် အရက် / မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲ / ဖြတ်ခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း။
 • (၄)နားကြားကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၅)လိမ်လည်တောင်းခံသည့် ဖြစ်ရပ်များ။
 • (၆)ရောဂါရှာဖွေ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၇)သားသမီးရလိုမှုဖြင့် ဆေးကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၈)မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှအပဖြစ်သော သွားနှင့်ပတ်သက်သည့် ကူသမှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၉)မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှအပဖြစ်သော မျက်မှန်တပ်ခြင်း၊ မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း၊ အမြင်သွေဖယ်ခြင်း၊ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၁၀)အလှအပအတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၁၁)မွေးရာပါ ပုံမှန်မဟုတ်သောရောဂါ (သို့မဟုတ်) ပုံစံပျက်ယွင်းခြင်းတွက် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ကုန်ကျစရိတ်များ။
 • (၁၂) အာမခံထားသောသူသေဆုံးခြင်း၊ ထာဝစဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် ဆေးရုံ တက်ရောက်ကုသခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းကို ဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်ကျော်မှ တောင်းခံသည့်ကိစ္စများ။

အကျိုးခံစားခွင့် အပြည့်အဝခံစားပြီးပါက အာမခံလက်မှတ်ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။