ADVANCE

မရိမ်းဂီယာဘောက်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (06)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (16A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (D300A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HC138 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HC138 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCQ401 1:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCQ401 1:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၀၃၅ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT400A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၉၄၅ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (HCT600A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT600A 9.35:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၂၆၀ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA125A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MA142A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB170)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၃၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (MB270)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB 270A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၅၀၀ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (T300)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၇၅၉ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Advance Brand Marine Gear (135A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၂၇၂ ကောင်