FADA

မရိမ်းဂီယာဘောက်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (D300)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၀၅ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD06)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၂.၅ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD135A)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၂၇၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD142)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၀၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD16)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၃၃ ကောင်

Marine Gear & Imp

FADA Brand Marine Gear (FD170)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၃၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD300)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၀၅ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT400)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT400

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၉၄၅ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (JT600A)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT600A 12.62 :1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​၁၂၆၀ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (FD125)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၂ ကောင်

ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

FADA Brand Marine Gear (T300)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၆၁၁ ကောင်