GUANG XIN

ဆီစက်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX10-8

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX10-8

 • ပါဝါ - ၁၁ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX120-8

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX120-8

 • ပါဝါ - ၁၅ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX130-X

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX130-X

 • ပါဝါ - ၃၀ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX168

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX168

 • ပါဝါ - ၄၅ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX40

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX40

 • ပါဝါ - ၇၅၀ ၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX70-8

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX70-8

 • ပါဝါ - ၄ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX70 (With Motor)

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက်

 • မော်ဒယ် - YZYX70 (With Motor)

 • ပါဝါ - ၄ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin / Five Star Brand Oil Expellor : YZYX70WZ (Combined)

 • အမျိုးအစား - Five star တံဆိပ်ဆီစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - YZYX70WZ (Combined)

 • ပါဝါ - ၆.၂၅ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin/Five Star Brand Oil Screw Conveyor : TLSL120B

 • အမျိုးအစား - Guangxin တံဆိပ်ပဲဖတ်သယ်ယူစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TLSL120B

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

ဆီစစ်ခုံ

Oil Expellor & Imp

Guangxin/Five Star Brand Oil Filter : GLY250 (Refiner)

 • အမျိုးအစား - Guangxin တံဆိပ်ဆီသန့်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - GLY250 (Refiner)

 • ပါဝါ - ၁၃ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin/Five Star Brand Oil Filter : YGLQ600*1

 • အမျိုးအစား - Guangxin တံဆိပ်ဆီသန့်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - YGLQ600*1

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin/Five Star Brand Oil Filter : YGLQ600*2

 • အမျိုးအစား - Guangxin တံဆိပ်ဆီသန့်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - YGLQ600*2

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin/Five Star Brand Oil Filter : YLJZ50*1

 • အမျိုးအစား - Guangxin တံဆိပ်ဆီသန့်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - YLJZ50*1

 • ပါဝါ - ၀.၅၅ ကီလို၀ပ်

Oil Expellor & Imp

Guangxin/Five Star Brand Oil Filter : YXMS500*20

 • အမျိုးအစား - Guangxin တံဆိပ်ဆီသန့်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - YXMS500*20

 • ပါဝါ - ၂.၂ ကီလို၀ပ်