ZOOMLION

လေးဘီးထွန်စက်

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RC 954-A(Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၅၅၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၃၈၂ x ၂၀၈၃ x ၂၇၆၀/၂၈၁၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RC 954-A(High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၅၅၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၃၈၂ x ၂၀၈၃ x ၂၇၆၀/၂၈၁၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RF 354-B (Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၆၄၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၃၃၁၂ x ၁၆၁၀ x ၂၃၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RF 354-B (High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၆၄၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၃၃၁၂ x ၁၆၁၀ x ၂၃၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor (RH1004-A) (Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၉၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၇၀၀ × ၂၀၀၀ × ၂၉၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor (RH1004-A) (High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၉၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၇၀၀ × ၂၀၀၀ × ၂၉၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 554-A (Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၂၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၆၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 554-A (High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၂၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၆၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 704-A(Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၅၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

လယ်ထွန်စက်များ

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 704-A(High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၅၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀