ဆက်သွယ်ရေးချန်နယ်များ

SBU Name Link Phone
Good Brothers' Group of Companies https://www.facebook.com/gbsmyanmar +95 1 682 147
Good Brothers' Chemical Co., Ltd. https://www.facebook.com/gbschemicalofficialpage +95 9 45718 6432
Good Brothers' Co., Ltd. https://www.facebook.com/goodbrothersofficialpage +95 9 45718 6734
TVS Three Wheeler - GBS https://www.facebook.com/gbstvsofficialpage +95 9 45718 6251
Good Brothers' Hardware Mart Co., Ltd. https://www.facebook.com/sparegbs +95 9 45718 6395
VSK International Co., Ltd. https://www.facebook.com/VSKInter +95 9 45718 5938
MIDEA Myanmar https://www.facebook.com/midea.in.myanmar +95 9 969 998511
Toshiba Appliances Myanmar VSK https://www.facebook.com/toshibavsk.mm +95 9 268 888 992
Total Tools VSK https://www.facebook.com/totalvsk +95 9 45718 5938
Power Winner Co., Ltd. https://www.facebook.com/powerwinnercompanylimited +95 9 44262 9757
Three Swallows Construction Co., Ltd. https://www.facebook.com/threeswallowsconstruction +95 9 791 759777
Kubota - GBS Co., Ltd https://www.facebook.com/kubotagbs.com.mm +95 9 250 587 141
Kubota Mini-Excavator_GBS https://www.facebook.com/Kubota-Mini-Excavator_GBS-107299207697562 +95 9 45718 6733
Kubota Spare - GBS https://www.facebook.com/kubotasparepartonline +95 9 45718 5744
Zoomlion-Myanmar Co., Ltd https://www.facebook.com/goodbrotherszoomlion +95 9 45718 6634
ASP Kubota https://www.facebook.com/aspkubotamyanmar Sittwe : +95 9 457186324, +95 9 457186594, +95 9 880577413
GBS Agricultural Services Public Co., Ltd. https://www.facebook.com/gbsasp +95 9 45718 6720
Good Brothers' Microfinance Co., Ltd. https://www.facebook.com/gbsmicrofinancing +95 9 45718 5739