တောင်သူလယ်သမားနေ့ အထူးဂုဏ်ပြုပွဲ (Magway)

တောင်သူလယ်သမားနေ့ အထူးဂုဏ်ပြုပွဲ (မကွေး)