ဒိုင်နမို

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : SD-10KW (120MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - SD 10 KW

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၀ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : SD-7.5KW (175MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - SD 7.5 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၇.၅ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-10KW (120MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 10 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၀ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-15KW (160MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 15 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၅ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-20KW (180MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 20 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၂၀ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-3KW (130MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 3 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၃ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-5KW (140MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 5 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၅ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : ST-7.5KW (175MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - ST 7.5 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၇.၅ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-10KW (120MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 10 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၀ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-15KW (160MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 15 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၁၅ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-20KW (180MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 20 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၂၀ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-30KW (165MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 30 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၃၀ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-40KW (205MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 40 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၄၀ ကီလီုဝပ်

GBS

GBS Brand AC Synchronous Generator : STC-50KW (260MM)

 • အမျိုးအစား - GBS အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - STC 50 ကီလီုဝပ်

 • ထုတ်လုပ်နိုင်သော ကီလိုဝပ် - ၅၀ ကီလီုဝပ်

LING YU

Lingyu Brand AC Synchronous Generator : KHI-100KW

 • အမျိုးအစား - Lingyu တံဆိပ် ဒိုင်နမို

 • မော်ဒယ် - KHI-100KW

 • ပါဝါ - ၁၀၀ ကီလို၀ပ်

LING YU

Lingyu Brand AC Synchronous Generator : KHI-150KW

 • အမျိုးအစား - Lingyu တံဆိပ် ဒိုင်နမို

 • မော်ဒယ် - KHI-150KW

 • ပါဝါ - ၁၅၀ ကီလို၀ပ်

LING YU

Lingyu Brand AC Synchronous Generator : KHI-200KW

 • အမျိုးအစား - Lingyu တံဆိပ် ဒိုင်နမို

 • မော်ဒယ် - KHI-200KW

 • ပါဝါ - ၂၀၀ ကီလို၀ပ်

LING YU

Lingyu Brand AC Synchronous Generator : KHI-250KW

 • အမျိုးအစား - Lingyu တံဆိပ် ဒိုင်နမို

 • မော်ဒယ် - KHI-250KW

 • ပါဝါ - ၂၅၀ ကီလို၀ပ်

LING YU

Lingyu Brand AC Synchronous Generator : KHI-300KW

 • အမျိုးအစား - Lingyu တံဆိပ် ဒိုင်နမို

 • မော်ဒယ် - KHI-300KW

 • ပါဝါ - ၃၀၀ ကီလို၀ပ်

LING YU

Lingyu Brand AC Synchronous Generator : KHI-350KW

 • အမျိုးအစား - Lingyu တံဆိပ် ဒိုင်နမို

 • မော်ဒယ် - KHI-350KW

 • ပါဝါ - ၃၅၀ ကီလို၀ပ်