ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

KUBOTA

Kubota Brand Combine Harvester (DC-105X)

  • အင်ဂျင် KUBOTA Diesel Engine (ဗဟိုတိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲမှုစနစ်) - Inter Cooler

  • မော်ဒယ် - V3800-DI-TI

  • မြင်းကောင်ရေ - 105

KUBOTA

Kubota Brand Combine Harvester (DC-70 Plus)

  • အင်ဂျင် - KUBOTA Diesel Engine (တိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲမှုစနစ်)

  • မော်ဒယ် - V2403-M-DI

  • မြင်းကောင်ရေ - 70

KUBOTA

Kubota Brand Combine Harvester (DC-70G Plus)

  • အင်ဂျင် - KUBOTA Diesel Engine (တိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲမှုစနစ်)

  • မော်ဒယ် - V2403-M-DI

  • မြင်းကောင်ရေ - 70