အင်ဂျင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (2L-50)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-2L-50(နစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - အကောင်ငါးဆယ်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine CZ-4110 (2600 RPM)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-CZ-4110(လေးလုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - အကောင်ခုနှစ်ဆယ်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine EH-36M (12V)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-EH-36M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်ခြောက်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine EH-36M (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - ချန်ချိုင်း အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ(၃၆)အပူထိုင်၊၊ ဆီတိုင်ကီ၊ရေတိုင်ကီ မပါ။

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (HS-400M) (12 V)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-HS-400M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - အကောင်လေးဆယ်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (L-28)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-L-28 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (L-28M)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -L-28M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (L-28) (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-L-28(Without Fuel Tank& Hopper) (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (L-32)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-L-32 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (L-32M) (12V)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-32M(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (L-32) (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-32 (Without Fuel Tank & Hopper)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (Q-185)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC R-185 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 10ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (R-175B)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC R-175 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - (၅/၆)ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (R-180)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - C/C-180 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - (၈)ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား- Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -S-1100A2 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2M)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-S-1100A2M(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-S-1100A2N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (S-195)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC R-195 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်သုံးကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZL-1100)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZL-1100 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110A2)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110A2 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110M)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -ZS-1110M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110NM)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110NM (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110) (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110(Without Fuel Tank & Hopper) (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115M)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1115M(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115M)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1115M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115M)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1115M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်စတပ်မော်တာပါ

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1115N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်ရေလည်တိုင်ဂီပါ

CHANGCHAI

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115) (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -ZS-1115(Without Fuel Tank & Hopper (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-120N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-120N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-13)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-13 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 13 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-13N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-13N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 13 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-140N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EM အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ (၁၄) ရေလည်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-185-1)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-185A-1(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 11 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-185)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-185 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 11 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-185N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-185N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 11 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-190A-1)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-190A-1 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-190A)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-190A (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-190AN)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-190AN(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EM-190N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EM-190N(Kubota)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EMH-190N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EMH-190N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EMT-110N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EMT-110N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 11 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EMT-120N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EMT-120N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 12 ကောင်

EMEI

EMEI Brand Diesel Engine (EMT-140N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - EMEI အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - EMT-140N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 14 ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : R-170

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN R-170 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၄ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : R-175

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN R-175 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၆ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : R-180

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN R-180 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : R-180N

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN R-180N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : S-1100

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN S-1100 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၁၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : S-1100G2

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN S-1100G2 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၁၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : S-1100G2N

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN S-1100G2N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၁၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : S-195

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN S-195 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၁၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine (ZL-1100)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • မြင်းကောင်ရေ - မြင်းကောင်ရေ(၁၈)ကောင်၊

 • ထူးခြားချက် - နော်ဇယ်အရှည်။

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1100G2

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1100G2(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၁၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1100G2N

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1100G2N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၁၈ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110A2

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 A2(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110M

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 M(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110N

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110NM

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 NM(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110 (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 Without Fuel Tank & Hopper(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115A2

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115A2 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115M

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115M (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115N

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115NM

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115NM (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်

JIENENG

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115 ( Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115 Without Fuel Tank & Hopper(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်

CEMENTHAI

Cementhai Brand Diesel Engine (SCM-185-1)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cementhai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - SCM-185-1 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 8 ကောင်/ 10 ကောင်

CEMENTHAI

Cementhai Brand Diesel Engine (SCM-185)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cementhai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - SCM-185 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 8 ကောင်/ 10 ကောင်

CEMENTHAI

Cementhai Brand Diesel Engine (SCM-185N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cementhai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - SCM-185N (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 8 ကောင်/ 10 ကောင်

CEMENTHAI

Cementhai Brand Diesel Engine (SCM-190A-1)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cementhai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - SCM-190A-1 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 10 ကောင်/11 ကောင်

CEMENTHAI

Cementhai Brand Diesel Engine (SCM-190A)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cementhai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - SCM-190A (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 10 ကောင်/11 ကောင်

CEMENTHAI

Cementhai Brand Diesel Engine (SCM-190AN)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cementhai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - SCM-190AN (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 10 ကောင်/11 ကောင်

TRI-CIRCLE

Tri-circle Brand Diesel Engine (R-175A)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - သံကွင်းအမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - ATR-175A(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ခုနှစ်ကောင်ခွဲ

TRI-CIRCLE

Tri-circle Brand Diesel Engine (R-175AN)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - သံကွင်းအမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - ATR-175AN(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ခုနှစ်ကောင်ခွဲ

TRI-CIRCLE

Tri-circle Brand Diesel Engine (R-180A)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - သံကွင်းအမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - ATR-180A(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ခြောက်ကောင်/ရှစ်ကောင်

TRI-CIRCLE

Tri-circle Brand Diesel Engine (R-180AN)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - သံကွင်းအမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - ATR-180AN(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ခြောက်ကောင်/ရှစ်ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (R-170A)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-170 (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - ၃ ကောင်၊ ၄ ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (R-175A)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-175(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 5 ကောင်/ 6ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (R-175AN)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-175AN(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 5 ကောင်/ 6 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (R-180)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-180(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 6 ကောင်/ 8 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (R-180N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-180N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 6 ကောင်/ 8 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1110) (Ball)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1110(Ball)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 22 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1110) (Weight)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1110(Weight)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 22 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1110A2) (Weight)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1110A2(Weight)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 22 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1110DQ)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1110DQ(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 22 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1110N) (Ball)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1110N(Ball)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 22 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1115) (Ball) (Without Fuel Tank & Hopper)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1115(Ball)(Without Fuel Tank & Hopper) (တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 25 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1115) (Ball)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1115(Ball)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 25 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1115) (Weight)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1115(Weight)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 25 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1115 A2) (Weight)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1115A2(Weight)(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 25 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1115DQ)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL- S-1115DQ(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 25 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (S-1115N)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-S-1115N(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 25 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (WL-28)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-28(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 28 ကောင

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (WL-28DQ)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-28DQ(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 28 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (WL-32)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-32(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 32 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (WL-32DQ)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-32DQ(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 32 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (WL-35)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-35(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 35 ကောင်

Wuling

Wuling Brand Diesel Engine (WL-35DQ)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-35DQ(တစ်လုံးထိုး)

 • မြင်းကောင်ရေ - 35 ကောင်

ROBIN

Robin Brand Gasoline Engine (EY20D)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - ရော်ဘင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - Robin

 • မြင်းကောင်ရေ - ငါးကောင်

Cummins Brand Marine Diesel Engine

KTA19-M500 (373 KW/1800 RPM)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cummins

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - KTA 19M

 • မြင်းကောင်ရေ - ၅၀၀

Cummins Brand Marine Diesel Engine

NTA855-M400 (298 KW/2100 RPM)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Cummins

 • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - NTA855

 • မြင်းကောင်ရေ - ၄၀၀