Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

ENG-MDE-CC-4G33TC

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - ချန်ချိုင်း အင်ဂျင်
  • မြင်းကောင်ရေ - ရ၀ ကောင် (လေးလုံးထိုး)
  • ထူးခြားချက် - မရိန်းဂီယာနှင့်တွဲသုံးရန်။

စုံစမ်းရန်