ဝန်ချီစက်

KATOO

KATOO Brand Loader (KTZL-939)

 • အမျိုးအစား - KATOO

 • မော်ဒယ် - ZL939

 • စက်အလေးချိန် - ၁၀၆၀၀ကီလိုဂရမ်

KATOO

KATOO Brand Loader (KTZL-918)

 • အမျိုးအစား - KATOO

 • မော်ဒယ် - ZL918

 • စက်အလေးချိန် - ၃၆၀၀ကီလိုဂရမ်

KATOO

KATOO Brand Loader (KTZL-930)

 • အမျိုးအစား - KATOO

 • မော်ဒယ် - ZL930

 • စက်အလေးချိန် - ၄၈၀၀ကီလိုဂရမ်

KATOO

KATOO Brand Loader (KTZL-936)

 • အမျိုးအစား - KATOO

 • မော်ဒယ် - ZL936

 • စက်အလေးချိန် - ၅၆၀၀ကီလိုဂရမ်

LGMG

LGMG Brand Loader (ZL-936)

 • အမျိုးအစား - LGMG

 • မော်ဒယ် - ZL936

 • စက်အလေးချိန် - ၆၄၂၀ကီလိုဂရမ်

LGMG

LGMG Brand Loader (ZL-930)

 • အမျိုးအစား - LGMG

 • မော်ဒယ် - ZL930

 • စက်အလေးချိန် - ၅၁၀၀ကီလိုဂရမ်