ရေယာဉ်သုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

CHANGCHAI

Changchai Brand Marine Diesel Engine (CZ-4110)

 • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - ချန်ချိုင်း အင်ဂျင်

 • မြင်းကောင်ရေ - ရ၀ ကောင် (လေးလုံးထိုး)

 • ထူးခြားချက် - မရိန်းဂီယာနှင့်တွဲသုံးရန်။

Advance

Advance Brand Marine Gear (06)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၁၂.၅)ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (16A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၃၃)ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (D300A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (HC138 4:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HC138 4:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - (၈၀၅)ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (HCQ401 1:1)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCQ401 1:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၀၃၅ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (HCT400A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT400A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၉၄၅ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (HCT600A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - HCT600A 9.35:1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၂၆၀ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (MA125A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၂ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (MA142A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၂ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (MB170)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၃၂ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (MB270)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB 270A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၅၀၀ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (T300)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၇၅၉ ကောင်

Advance

Advance Brand Marine Gear (135A)

 • အမျိုးအစား - Advance အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၂၇၂ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (D300)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - D300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၀၅ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD06)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 06

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၂.၅ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD135A)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 135A

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၂၇၂ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD142)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA142

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၀၂ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD16)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - 16

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၃၃ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD170)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MB170

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၁၃၂ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD300)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - FD300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၀၅ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (JT400)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT400

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၉၄၅ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (JT600A)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JT600A 12.62 :1

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​၁၂၆၀ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (FD125)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - MA125

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၈၂ ကောင်

Fada

FADA Brand Marine Gear (T300)

 • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်

 • မော်ဒယ် - T300

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၆၁၁ ကောင်

Chifeng Brand Diesel Anchor Windlass

CMA-S30

 • အမျိုးအစား - Windlass

 • မော်ဒယ် - CMA-S30

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​၂၂ ကောင်