ရိတ်စက်များ

JIENENG

JIENENG Brand Dong Feng Type Reaper Head (4GL-120)

 • အမျိုးအစား - စပါးရိတ်စက်ခေါင်း

 • မော်ဒယ် - 4GL-150

 • ထူးခြားချက် - အသွား(၅)လက် ၊လက်တွန်းထွန်ကိုင်း(JN/DF)နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည်။

JIENENG

JIENENG Brand Dong Feng Type Reaper Head: 4GL-150

 • အမျိုးအစား - စပါးရိတ်စက်ခေါင်း

 • မော်ဒယ် - 4GL-150

 • ထူးခြားချက် - အသွား(၅)လက် ၊လက်တွန်းထွန်ကိုင်း(JN/DF)နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည်။

JIENENG

JIENENG Brand Gong Nong Type Reaper Head : 4GL-120

 • အမျိုးအစား - စပါးရိတ်စက်ခေါင်း

 • မော်ဒယ် - 4GL-120

 • ထူးခြားချက် - အသွား(၄)ခု၊ လက်တွန်းထွန်ကိုင်း(ဂွန်ဒေါင်းကိုင်း) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည်။

VIETFARM

​Vietfarm Brand Coupling Type Reaper Paddy : VR-120

 • အမျိုးအစား - လက်တွန်းစပါးရိတ်စက်(ပြာ)

 • မော်ဒယ် - VR-120

 • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - Honda Engine GX-200

VIETFARM

Vietfarm Brand V-Belt Type Reaper Paddy : AR-120

 • အမျိုးအစား - လက်တွန်းစပါးရိတ်စက်(ပြာ)

 • မော်ဒယ် - AR-120

 • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - Robin Engine EY-20

GBS

GBS Brand Reaper Binder : 4K-50

 • အမျိုးအစား - နှမ်းရိတ်ထုံးစက်

 • မော်ဒယ် - 4K-50

 • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - KM178FS