ဆန်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ

Air Lock

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Air Lock : FDFY9L

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ်​ အဲယားလော့ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - FDFY9L

 • ပါဝါ - ၁.၁ ကီလို၀ပ်

Blower

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : (1.5 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးခွံစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 1.5A

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : (2.2 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးခွံစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 2.2 KW

 • ပါဝါ - ၂.၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 4-72 (11 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးခွံစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 4-72

 • ပါဝါ - ၁၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 4-72 (3 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဖုန်စုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 4-72

 • ပါဝါ - ၃ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 4-72 (5.5KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဖုန်စုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 4-72

 • ပါဝါ - ၅.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 4-72 (7.5 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဖုန်စုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 4-72

 • ပါဝါ - ၇.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 9-26 (11 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဖွဲနုစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 9-26

 • ပါဝါ - ၁၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 9-26 (5.5 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဖွဲနုစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 9-26

 • ပါဝါ - ၅.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : 9-26 (7.5 KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဖွဲနုစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 9-26

 • ပါဝါ - ၇.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : TTZF4.5

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးခွံစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TTZF4.5

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Blower : TTZF5

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးခွံစုပ်ဘလိုဝါ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TTZF5

 • ပါဝါ - ၂.၂ ကီလို၀ပ်

ဆန်စက် အသေးစား

JINGGU

Jinggu Brand Compact Rice Mill : SB-10D

 • အမျိုးအစား - Jinggu တံဆိပ် ဟာလာဆန်စက် (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - SB-10D

 • ပါဝါ - ၁၁ ကီလို၀ပ်

LIAN YI

Lian Yi Brand Compact Rice Mill : 6N-40

 • အမျိုးအစား - Lian Yi တံဆိပ် ဆန်စက်အသေး (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - 6N-40

 • ပါဝါ - ၂.၆ ကီလို၀ပ်

စပါးသန့်စင်စက်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Vibrating Cleaning Sieve : TQLZ 100-2

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် တုန်မော်တာသုံး စပါးသန့်စင်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQLZ 100-2

 • ပါဝါ - ၀.၃၇ကီလို၀ပ် နှစ်လုံး

BEIDA

Beida Brand Vibrating Cleaning Sieve : TQLZ100-2

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် တုန်မော်တာသုံးစပါးသန့်စင်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQLZ100-2

 • ပါဝါ - 2 x 0.37 KW

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rotary Cleaning Sieve : TQLM 100-2

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးသန့်စင်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQLM 100-2

 • ပါဝါ - ၀.၇၅ ကီလို၀ပ် (မြင်းကောင်ရေ ၁ကောင်)

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Vibrating Cleaning Separator : TQLZ150X2

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် တုန်မော်တာသုံး စပါးသန့်စင်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQLZ150X2

 • ပါဝါ - ၀.၅၅ ကီလို၀ပ် နှစ်လုံး

ခဲရွေးစက်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Suction Type Destoner : TQSX100B

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ခဲရွေးစက် (မော်တာနှင့် လေစုပ် ဘလိုါအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQSX100B

 • ပါဝါ - ၀.၇၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Vibration Destoner : TQSX120x2

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် တုန်မော်တာသုံး ဇကာနှစ်ထပ်ခဲရွေးစက် (တုန်မော်တာအပါ/ ဘလိုါမပါ)

 • မော်ဒယ် - TQSX120x2

 • ပါဝါ - ၀.၂၅ ကီလို၀ပ် နှစ်လုံး

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Suction Type Destoner : TQSX125

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ခဲရွေးစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQSX125

 • ပါဝါ - ၁.၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Suction Type Gravity Stoner : TQSX200

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ခဲရွေးစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - TQSX200

 • ပါဝါ - ၂.၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Suction Type Destoner : TQSX85B

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ခဲရွေးစက် (မော်တာအပါ/ ဘလိုါပါ)

 • မော်ဒယ် - TQSX85B

 • ပါဝါ - ၀.၇၅ ကီလို၀ပ်

စပါးအခြောက်ခံစက်

SUNCUE

Suncue Brand Diesel Type Grain Dryer : Super 120 Series

 • အမျိုးအစား - Suncue တံဆိပ်​ ဒီဇယ်လောင်စာဆီသုံး စပါးအ​ခြောက်ခံစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - Super 120

 • ပါဝါ - ၆.၃ ကီလို၀ပ်

လုံးတီးခွဲစက်

BEIDA

Beida Brand Husker Head : HW-60

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် ကျူါခေါင်း (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - HW-60

 • ပါဝါ - မြင်းကောင်ရေ ၇ ကောင်

BEIDA

Beida Brand Husker Head : LJ 25

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် ကျူါခေါင်း (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - LJ 25

 • ပါဝါ - မြင်းကောင်ရေ ၁၀ ကောင်

BEIDA

Beida Brand Husker Head : LM 24-2C

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် ကျူါခေါင်း (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - LM 24-2C

 • ပါဝါ - 4 ကီလို၀ပ် မှ ၅.၅ ကီလို၀ပ်

BEIDA

Beida Brand Husker : MLGT-36

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် စပါးအခွံချွတ်စက် (၁၄ လက်မ ရာဘာရိုလာ ,မော်တာအပါ, ဘလိုါမပါ)

 • မော်ဒယ် - MLGT-36

 • ပါဝါ - ၇.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Husker : MLGT25

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးအခွံချွတ်စက် (၁၀ လက်မ ရာဘာရိုလာ ,မော်တာအပါ, ဘလိုါမပါ)

 • မော်ဒယ် - MLGT25

 • ပါဝါ - ၅.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Husker : MLGT36

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးအခွံချွတ်စက် (၁၄ လက်မ ရာဘာရိုလာ,မော်တာအပါ, ဘလိုါမပါ)

 • မော်ဒယ် - MLGT36

 • ပါဝါ - ၇.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Husker : MLGT51

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးအခွံချွတ်စက် (လက်မ ၂၀ ရာဘာရိုလာ, မော်တာအပါ, ဘလိုါမပါ)

 • မော်ဒယ် - MLGT51

 • ပါဝါ - ၁၁ ကီလို၀ပ်

စပါးသယ်ခပ်တိုင်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Lower Speed Single Elevator : 20/13 (7M)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် အနှေးခပ်ခွပ်တိုင် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 20/13

 • ပါဝါ - ၁.၁ မှ ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Lower Speed Double Elevator : 6S (8M)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် အနှေးခပ်ခွပ်တိုင် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - 6S

 • ပါဝါ - ၁.၁ မှ ၁.၅ ကီလို၀ပ်

လေဖိအားသုံး လုံးတီးခွဲစက်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Pneumatic Husker : MLGQ25

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် လေဖိအားသုံး စပါးအခွံချွတ်စက် (၁၀လက်မ အခွံချွတ်စက် ၊ မော်တာအပါ, ဘလိုါမပါ)

 • မော်ဒယ် - MLGQ25

 • ပါဝါ - ၇.၅ ကီလို၀ပ်

စပါးလုံးရွေးစက်

BEIDA

Beida Brand Paddy Separator : MGCZ100-12

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ100-12

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ100x10B

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ100x10B

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ100x12B

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ100x12B

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ100x12C

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ100x12C

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ100x16C

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ100x16C

 • ပါဝါ - ၂.၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ100x8B

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ100x8B

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ60-20-2

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ60-20-2

 • ပါဝါ - ၄ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Paddy Separator : MGCZ60X16X2

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် စပါးလုံးရွေးစက် (မော်တာပါ)

 • မော်ဒယ် - MGCZ60X16X2

 • ပါဝါ - ၄ ကီလို၀ပ်

Bran Separator

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Bran Separator : KS-80

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ်​ ဖွဲနုသန့်စင်စက်

 • မော်ဒယ် - KS-80

 • စွမ်းဆောင်ချက် - 1000 ~ 1500 Kg/hr

ဆန်ဝိုင်းဇကာ

BEIDA

Beida Brand Rice Grading Sieve : MJP80x4

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် ဆန်ဝိုင်းဇကာ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MJP80x4

 • ပါဝါ - ၁. ၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Grading Sieve : MMJX100x4

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဝိုင်းဇကာ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MMJX100x4

 • ပါဝါ - ၁.၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Grading Sieve : MMJX125x4

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဝိုင်းဇကာ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MMJX125x4

 • ပါဝါ - ၁.၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Grading Sieve : MMJX120x4

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဝိုင်းဇကာ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MMJX120x4

 • ပါဝါ - ၁.၁ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Grading Sieve : MMJX150x5

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဝိုင်းဇကာ (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MMJX150x5

 • ပါဝါ - ၁.၅ ကီလို၀ပ်

ဆန်ခါလုံးစက်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Indented Cylinder : MJXT42 BL-1 (4.75mm)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ခါလုံးစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MJXT42 BL-1 (4.75mm)

 • ပါဝါ - ၀.၇၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Indented Cylinder : MJXT42 BL-2 (4.75mm)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ခါလုံးစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MJXT42 BL-2 (4.75mm)

 • ပါဝါ - ၀.၇၅ ကီလို၀ပ် မော်တာ ၂ လုံး

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Indented Cylinder : MJXT42 BL-3 (4.75mm)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ခါလုံးစက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MJXT42 BL-3 (4.75mm)

 • ပါဝါ - ၀.၇၅ ကီလို၀ပ် မော်တာ ၃ လုံး

ဆန်စက်

JINGGU

Jinggu Brand Rice Mill : NZJ 15/15 II

 • အမျိုးအစား - Jinggu တံဆိပ် ဆန်စက် (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - NZJ 15/15 II

 • ပါဝါ - ၂၁ ကီလို၀ပ်

JINGGU

Jinggu Brand Rice Mill : NZJ 15/20 III

 • အမျိုးအစား - Jinggu တံဆိပ် ဆန်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - NZJ 15/20 III

 • ပါဝါ - ၂၂ ကီလို၀ပ်

XIANGLIANG

Xiangliang Brand Motor Type Rice Mill :MLNJ15/15

 • အမျိုးအစား - Xiangliang တံဆိပ် ၁၅ တန်ကျ ဆန်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MLNJ15/15

 • ပါဝါ - ၁၈.၆၅ ကီလို၀ပ်

XIANGLIANG

Xiangliang Brand Rice Mill : CTMN20

 • အမျိုးအစား - Xiangliang Brand တံဆိပ် ၂၀ တန် ဆန်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - CTMN20

 • ပါဝါ - ၂၈.၅ ကီလို၀ပ်

အစိုတိုင်းစက်

SUNCUE

Suncue Brand Portable Moisture Meter : TD-6

 • အမျိုးအစား - Suncue တံဆိပ်​ အစိုတိုင်းကိရိယာ

 • မော်ဒယ် - TD-6

 • ပါဝါ - 1.5x4 Votage

Rubber Roller

DOUBLE LION

Double Lion Brand Rubber Roller : 14"

 • အမျိုးအစား - Double lion တံဆိပ်​ ရာဘာရိုလာ

 • မော်ဒယ် - 14"

 • စွမ်းဆောင်ချက် - စပါး တင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ခန့် ကြိတ်ခွဲနိုင်ပါသည်။

DOUBLE LION

Double Lion Brand Rubber Roller : 20"

 • အမျိုးအစား - Double lion တံဆိပ်​ ရာဘာရိုလာ

 • မော်ဒယ် - 20"

 • စွမ်းဆောင်ချက် - စပါး တင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ခန့် ကြိတ်ခွဲနိုင်ပါသည်။

ဆန်ဖြူဖွပ်စက်

BEIDA

Beida Brand Rice Whitener : SM18E

 • အမျိုးအစား - BD တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - SM18E

 • ပါဝါ - ၂၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSL21.5 (22KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဒေါင်လိုက်ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSL21.5

 • ပါဝါ - ၂၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSL21.5 (30KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဒေါင်လိုက်ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSL21.5

 • ပါဝါ - ၃၀ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSL3000

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဒေါင်လိုက်ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSL3000

 • ပါဝါ - ၂၂ ကီလို၀ပ် မွ ၃၇ ကီလိုဝပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSW18A

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSW18A

 • ပါဝါ - ၂၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSW18F (22KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSW18A

 • ပါဝါ - ၂၂ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSW18F (30KW)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSW18F

 • ပါဝါ - ၃၀ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSW21.5

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSW21.5

 • ပါဝါ - ၃၀ မှ ၃၇ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Rice Whitener : MNSW30F

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာအပါ)

 • မော်ဒယ် - MNSW30F

 • ပါဝါ - ၃၇ မှ ၅၅ ကီလို၀ပ်

JINGGU

Jinggu Brand Rice Whitener (15/15A)

 • အမျိုးအစား - Jinggu တံဆိပ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက် (မော်တာမပါ)

 • မော်ဒယ် - 15/15A

 • ပါဝါ - ၁၁ မှ ၁၅ ကီလို၀ပ်

ရေဖြန်းစနစ် ဆန်ဖြူဖွပ်စက်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Water Polisher : MPG135D (Blower & Control Panel)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ရေဖျန်းဆန်အရောင်တင်စက် (မော်တာအပါ, Panel board ပါ)

 • မော်ဒယ် - MPG135D

 • ပါဝါ - ၄၅ မှ ၅၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Water Polisher : MPGH19-1 (Control Panel)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ရေဖျန်းဆန်အရောင်တင်စက် (မော်တာအပါ, Panel board ပါ)

 • မော်ဒယ် - MPGH19-1

 • ပါဝါ - ၃၇ မှ ၄၅ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Water Polisher : MPGL16 (Control Panel)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ရေဖျန်းဆန်အရောင်တင်စက် (မော်တာအပါ, Panel board ပါ, ဘလိုါအပါ)

 • မော်ဒယ် - MPGL16

 • ပါဝါ - ၃၇ ကီလို၀ပ်

CHEN LIANG JI

Chen Liang Ji Brand Water Polisher : MPGW22C (Blower & Control Panel)

 • အမျိုးအစား - CLJ တံဆိပ် ရေဖျန်းဆန်အရောင်တင်စက် (မော်တာအပါ, Panel board ပါ, ဘလိုါအပါ)

 • မော်ဒယ် - MPGW22C

 • ပါဝါ - ၄၅ ကီလို၀ပ် မှ ၅၅ ကီလို၀ပ်