လယ်ထွန်စက်များ

CHAONIU

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (1ZS-23-110)

 • အမျိုးအစား - Chao Niu အမှတ်တဆိပ် တစ်ဘီးထွန်

 • မော်ဒယ် - 1ZS-23-110

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp/8Hp

CHANGCHAI

Changchai Brand Two Wheel Tractor (DF20MED) (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - C/C-20MED (ပေါင်ရှပ်ကြီး)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

CHANGCHAI

Changchai Brand Two Wheel Tractor (DF20MED) (Tube Type)

 • အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - C/C-20MED (Tube Type)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

CHANGCHAI

Changchai Brand Two Wheel Tractor (DF20MED) (Without Final Drive Housing)

 • အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - C/C-20MED (ဂျိုးရင်အုံ)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (ပေါင်ရှပ်ကြီး)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED (Tube Type)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (Tube Type)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED (Without Final Drive Housing)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (ဂျိုးရင်အုံ)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

JIENENG

JIENENG Brand Two Wheel Tractor : DF20MED

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - JN 20MED (ပေါင်ရှပ်သေး)

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

YUNFENG

Yunfeng Brand Two Wheel Tractor (DF18ED)

 • အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမှတ်တဆိပ် လက်တွန်းထွန်ကိုင်း

 • မော်ဒယ် - DF-18ED

 • တာယာအမျိုးအစား - 600x12၊ 600x14 (ရန်ကုန်တာယာ)

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : B2440S

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၆၅၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၄၀၇ x ၁၁၀၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၉၈၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : B2740S

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၆၆၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၄၀၇ x ၁၀၁၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L3218

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၂၅၅ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၉၂၀ x ၁၃၃၇

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L4018

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၂၇၅ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၉၂၀ x ၁၄၂၂

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L5018

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၄၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၂၀၀ x ၁၄၉၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M108S

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၄၆၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၄၁၂၀ x ၂၂၂၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M6040

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၄၂၀ x ၁၈၆၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M7040

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၀၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၄၄၅ x ၁၈၆၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M8540

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၁၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၇၆၀ x ၂၀၁၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

KUBOTA

Kubota Brand Four Wheel Tractor : HC

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၁၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၇၆၀ x ၂၀၁၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RC 954-A(Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၅၅၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၃၈၂ x ၂၀၈၃ x ၂၇၆၀/၂၈၁၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RC 954-A(High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၅၅၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၃၈၂ x ၂၀၈၃ x ၂၇၆၀/၂၈၁၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

Zoomlion

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RF 354-B (Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၆၄၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၃၃၁၂ x ၁၆၁၀ x ၂၃၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

Zoomlion

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RF 354-B (High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၆၄၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၃၃၁၂ x ၁၆၁၀ x ၂၃၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor (RH1004-A) (Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၉၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၇၀၀ × ၂၀၀၀ × ၂၉၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor (RH1004-A) (High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၉၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၇၀၀ × ၂၀၀၀ × ၂၉၀၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 554-A (Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၂၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၆၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 554-A (High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၂၇၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၆၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ရ၆၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 704-A(Flat)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၅၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

ZOOMLION

Zoomlion Brand Four Wheel Tractor : RK 704-A(High)

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) - ၄၀၀၀ x ၁၇၅၀ x ၂၇၅၀ မီလီမီတာ

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

CHAONIU

Chao Niu Brand Cultivating Roller Boat (1BG-0.9)

 • အမျိုးအစား - Chao Niu Brand Cultivating Roller Boat

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp/8Hp