TVS KING DELUXE GS+

TVS KING DELUXE GS+

TVS-KING

  • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - 4Stroke/Single Cylinder SI Engine(ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်၊ လေအေးပေးစနစ်)
  • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - 200 စီစီ
  • ဂီယာ အမျိုးအစား - ​ေရှ့လေးချက်၊ နောက်တစ်ချက်
  • ဆီတိုင်ကီ - ၈ လီတာ(ဓါတ်ဆီ)

စုံစမ်းရန်