ရေတင်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ

JIENENG

JIENENG Brand Water Pump (NS-100)

 • အမျိုးအစား - သံပန့်

 • မော်ဒယ် - (၄)လက်မသံပန့်

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 8Hp/10Hp

JIENENG

JIENENG Brand Water Pump (NS-50)

 • အမျိုးအစား - သံပန့်

 • မော်ဒယ် - (၂)လက်မသံပန့်

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp

JIENENG

JIENENG Brand Water Pump (NS-80)

 • အမျိုးအစား - သံပန့်

 • မော်ဒယ် - (၃)လက်မသံပန့်

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 6Hp/8Hp

JIENENG

JIENENG Brand Water Pump (SU-100)

 • အမျိုးအစား - သတ္တုပန့်

 • မော်ဒယ် - (၄)လက်မသတ္တုပန့်

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 11HP/12HP/13HP

JIENENG

JIENENG Brand Water Pump (SU-50)

 • အမျိုးအစား - သတ္တုပန့်

 • မော်ဒယ် - (၂)လက်မသတ္တုပန့်

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5HP/6HP

JIENENG

JIENENG Brand Water Pump (SU-80)

 • အမျိုးအစား - သတ္တုပန့်

 • မော်ဒယ် - (၃)လက်မသတ္တုပန့်

 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 8HP/10HP