ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများ တစ်ခုချင်းစီကို လေ့လာရန်

1
Good Brothers' Co., Ltd.
Good Brothers' Co., Ltd.
3
Good Brothers' Microfinancing Co., Ltd.
Good Brothers' Microfinancing Co., Ltd.
4
Good Brothers' (Chemical) Co., Ltd.
Good Brothers' (Chemical) Co., Ltd.
5
G.B.S Agricultural Services Public Co., Ltd. (ASP)
G.B.S Agricultural Services Public Co., Ltd. (ASP)
6
United Agricultural Products Processing & Trading Co., Ltd. (UAPPT)
United Agricultural Products Processing & Trading Co., Ltd. (UAPPT)
7
KUBOTA (G.B.S) Co., Ltd.
KUBOTA (G.B.S) Co., Ltd.
8
Good Brothers' Hardware Mart Co., Ltd.
Good Brothers' Hardware Mart Co., Ltd.
9
Zoomlion(Myanmar) Co., Ltd.
Zoomlion(Myanmar) Co., Ltd.
10
Yangon Wuling Diesel Engine Co., Ltd.
Yangon Wuling Diesel Engine Co., Ltd.
11
VSK International Co., Ltd.
VSK International Co., Ltd.
12
Power Winner Co., Ltd.
Power Winner Co., Ltd.
13
Three Swallows Construction Co., Ltd.
Three Swallows Construction Co., Ltd.