လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ASP လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် တောင်သူဦးကြီးများ၏ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုအတွက် တဘက်တလမ်းမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ KUBOTA DC-70 ရိတ်ခြွေစက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

ASPမှ အဓိကဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

 • မြေပြုပြင်ခြင်း
 • ထွန်ယက်ခြင်း
 • စိုက်ပျိုးခြင်း နှင့်
 • ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း
 • သွင်းအားစုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း (Good Brothers Chemical Co., Ltd ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍)
 • စိုက်ပျိုးစရိတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း (Good Brothers Microfinance Co., Ltd ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍)

စက်ငှားရမ်းသုံးစွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှု အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

 • မြေပြုပြင်ခြင်း၊ ထွန်ယက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း အတွက် စက်များ ငှားရမ်းသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
 • စက်အုပ်စုအလိုက် ငှားရမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 • စက်တစ်စီးလျှင် ဧက ( ၁၅၀ မှ ၂၀၀ )
 • ဒေသကွင်းပေါက်စျေးနှုန်းများ အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
 • (၂)လ ကြိုတင် ဆက်သွယ်ရပါမည်။