Need Help? Talk To An Expert
(01) 3682147, (01) 3682157

Follow Us:

Dongben Brand Tricycle (DB300ZH-300CC)

Dongben Brand Tricycle (DB300ZH-300CC)

TPT-TCY-DB-DB300ZH-300CC
အင်ဂျင် အမျိုးအစားလီဖန်အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်
အင်ဂျင် ပါဝါ၃၀၀ စီစီ
ဆီတိုင်ကီ အရွယ်အစား၂၂ လီတာ
ထွေလာပုံး အရွယ်အစား၂.၄ မီတာ x ၁.၅ မီတာ
ခံနိုင်၀န်အား၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ်
ဘရိတ်စနစ်ဆီဘရိတ်
တာယာအရွယ်အစား၅.၀ - ၁၂
ဂီယာပြောင်း စနစ်Gear